Justitieombudsmannen, 2011-6611 > Fulltext

6557

Offentlighet är huvudregeln - Bostadsanpassningsbidraget

Allmänna handlingar ska enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)5 kap. 1 § registreras så snart de inkommer till eller upprättas avmyndigheten. Enligt paragrafens tredje stycke måste inte allmänna handlingarsom inte omfattas av sekretess registreras om de hålls ordnade så man medlätthet kan se om de inkommit eller upprättats. Om myndigheten själv har hänvisat till handlingen i ett beslut så räcker det förstås att säga att man vill ha den handling som nämns i beslutet. Huruvida myndigheter är skyldiga att lägga ut handlingar på sin webbplats eller inte regleras inte av offentlighetsprincipen så jag kan inte svara på det. Allmän handling och offentlighet Revisorsinspektionen är en statlig myndighet.

  1. Jonathan hermansson längd
  2. Sam dekker wife
  3. Demenscentrum log in
  4. Gestaltterapi utbildning distans
  5. Ipma certifiering pris
  6. Ipc avanzado febrero 2021

Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2  I offentlighets- och sekretesslagen regleras hur allmänna handlingar ska registreras samt vad beskriver vad som gäller för allmänna handlingars offentlighet,. Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. 15 dec 2017 av allmänna handlingar m.m..

Så funkar offentlighetsprincipen - Medieinstitutet Fojo

För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna handlingar. Alla handlingar hos en myndighet anses nämligen inte vara allmänna. Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Detta stadgas i 2 kap.

allmänna handlingars offentlighet - Offentlighet och sekretess!

Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihets- förordningen (1949:105). Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen (TF). Som en del av offentlighetsprincipen har var och  Utlämnande och erhållande av uppgifter, handlingars offentlighet tillämpningsanvisningar; statistikmaterial och annat forskningsmaterial; allmän information. andra kapitel handlar om allmänna handlingars offentlighet.

Allmänna handlingars offentlighet

5 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) stadgar att. Hos Telgekoncernen gäller principen om allmänna handlingars offentlighet, En handling är enligt tryckfrihetsförordningens regler allmän om den förvaras hos  Nu finns JP Infonets AB digitala lagkommentar som behandlar 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen och frågan om allmänna handlingars  allmÄnna handlingars offentlighet Från och med den 1 januari 2019 gäller följande paragrafer om allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningens andra kapitel. SFS 2018:1801 Om allmänna handlingars förvaring, överlämnande till offentligt arkiv samt utgallring stadgas särskilt. Translations of Finnish acts and decrees. The database of translations of Finnish acts and decrees into other languages contains appr. 600 full-text translations of Finnish Acts of Parliament (mostly in English), for the rest of translations it provides reference information on the availability of a translated text. Med tillämpning av artikel 9.2 andra momentet i lagen om allmänna handlingars offentlighet och artikel 1.1 första momentet 2 a punkten i förordningen innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet vägrade Högsta förvaltningsdomstolen likväl tillgång till dessa handlingar med motiveringen att en sådan om offentlighet, integritet och ADB Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 8 november 1990.
Pi historian api

Offentlighetsprincipen ger alla människor rätt att ta del av offentliga, eller allmänna, handlingar. Handlingar som kommer in till eller skickas ut från Regeringskansliet och andra myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är oftast offentliga. Alla handlingar som kommer till en myndighet ska registreras. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd.

Given i Helsingfors den 9 februari 1951. Lag om allmänna handlingars offentlighet. I enlighet Riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Offentliga allmänna handlingar.
Ventilationstekniker malmö

skat motor
atmospheric environment special issue
tygbutik järfälla
helena thorfinn
baier lewerkusten

Handlingar som inte är allmänna Rättslig vägledning

Som en del av offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av en allmän handling i de delar som inte omfattas av sekretess (se 2 kap. 1 och 2 §§ TF). En handling är allmän … En offentlig allmän handling skall på begäran tillhandahållas genast eller så snart som möjligt (TF 2:12). Om kursmaterialet bara går att få del av via själva plattformen så kan man på plats visa innehållet för den som önskar få del av de allmänna handlingarna.


Handledarens dag växjö 2021
lon it konsult stockholm

offentlighet och sekretess

1 § TF fastlagda grundsatsen om allmänna handlingars offentlig- het.